Shopiness

Barishidi Paris mua 1 tặng 1 sản phẩm nguyên giá

Barishidi Paris mua 1 tặng 1 sản phẩm nguyên giá

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 01 tặng 01 đối với sản phẩm nguyên giá mùa hè
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Barishidi Paris
  • Diễn ra từ 07/08 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 01 tặng 01 đối với sản phẩm nguyên giá mùa hè

Đối với các sản phẩm khác:

- Tặng sản phẩm có giá trị 3tr5 khi mua sản phẩm từ 3.5tr - 7tr

- Tặng sản phẩm có giá trị 6tr khi mua sản phẩm từ 7tr - 13tr

- Tặng sản phẩm có giá trị 10tr khi mua sản phẩm đồ da từ 13tr - 20tr VND

- Tặng sản phẩm có giá trị 14tr khi mua sản phẩm đồ da từ 20tr trở lên.

Áp dụng trên toàn hệ thống Barishidi Paris

Diễn ra từ 07/08 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 0916.684.166

Facebook: Gửi tin nhắn