Shopiness

Star Kitchen mua 1 tặng 1 các lớp học làm bánh

Star Kitchen mua 1 tặng 1 các lớp học làm bánh

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 1 tặng 1 các lớp học làm bánh
  • Áp dụng cho các lớp từ 01/03 - 08/03.
  • Tặng các lớp học từ 09/03 - 14/03.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 1 tặng 1 các lớp học làm bánh

Áp dụng cho các lớp từ 01/03 - 08/03.

Tặng các lớp học từ 09/03 - 14/03.

Hoàn tất thanh toán trong 24 giờ từ khi đăng kí.

Lớp được tặng là lớp có giá trị thấp hơn hoặc bằng lớp đã đăng kí.

Lớp đã đăng kí không được thay đổi, bảo lưu.

Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác (lớp tài trợ Asahi).

Số điện thoại: 034 968 1044

Facebook: Gửi tin nhắn