Shopiness

Popeyes mua 2 tặng 1 gà Hồng Kông qua Gojek

Popeyes mua 2 tặng 1 gà Hồng Kông qua Gojek

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi mua 02 tặng 01 gà Hồng Kông
  • Áp dụng khi đặt qua Gojek
  • Diễn ra từ 07/08 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi mua 02 tặng 01 gà Hồng Kông

Áp dụng khi đặt qua Gojek

Diễn ra từ 07/08 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 19006008

Facebook: Gửi tin nhắn