Shopiness

Hotpot Story miễn phí Coca khi check in

Hotpot Story miễn phí Coca khi check in

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/10/2020

  • Miễn phí Coca khi check in
  • Áp dụng tại Hotpot Story Vincom Thái Nguyên
  • Diễn ra đến 31/10.
  • Thể lệ
  • Hotline
Miễn phí Coca khi check in tại nhà hàng ở chế độ công khai

Áp dụng cùng các CTKM khác

Áp dụng từ thứ 2 đến Chủ nhật

Không áp dụng vào ngày lễ Tết theo quy định của công ty

Áp dụng tại Hotpot Story Vincom Thái Nguyên

Diễn ra đến 31/10.

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn