Shopiness

Dookki ưu đãi đi 4 tính tiền 3 tại Vinh

Dookki ưu đãi đi 4 tính tiền 3 tại Vinh

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đi 4 tính tiền 3
  • Diễn ra từ 25/01 - 29/01/2021
  • Áp dụng tại Dookki Vinh
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đi 4 tính tiền 3 ( Đi 5 tính 4, đi 6 tính 5,..)

Diễn ra từ 25/01 - 29/01/2021

Áp dụng tại Dookki: Tầng 2 Vinh Centre, số 69 Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: 02862873450

Facebook: Gửi tin nhắn