Shopiness

Agoda khuyến mãi tới 30% giá phòng

Agoda khuyến mãi tới 30% giá phòng

Online

Kết thúc vào 28/02/2021

  • Giảm tới 30% giá phòng
  • Giảm giá thêm khi nhận phòng trong ngày
  • Áp dụng khi đặt phòng tại mục GoLocal Tonight của Agoda
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 30% giá phòng

Giảm giá thêm khi nhận phòng trong ngày

Áp dụng khi đặt phòng tại mục GoLocal Tonight của Agoda

Hoàn tiền đến 3.5% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: +84 28 4458 2393

Facebook: Gửi tin nhắn