Shopiness

Buzza Pizza ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza

Buzza Pizza ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza
  • Áp dụng đặt hàng qua hotline hoặc qua Zalo Buzza Pizza (0937328045)
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi mua 1 tặng 1 Pizza:

+ Áp dụng tặng pizza nhóm classic khi mua 1 pizza bất kì. Hoặc tặng pasta khi mua 1 pasta.

+ Món tặng bằng hoặc thấp hơn giá món mua.

+ Ưu đãi khi gọi kèm 1 nước ngọt/ món mua

Áp dụng đặt hàng qua hotline hoặc qua Zalo Buzza Pizza (0937328045)

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 08.38275143/44

Facebook: Gửi tin nhắn